About Mr. kchuchart saeteaw

About Chuchart Saeteaw นายชูชาติ แซ่เตียว Mr. Chuchart Saeteaw ตำแหน่ง : พ.ศ. 2548 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน) ห้องทำงาน : แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด การลงทะเบียนเข้าเรียน ( กรณีเพิ่งสมัครเข้าเรียนใน edmodo เป็นครั้งแรก )*********************************** 1. นักศึกษาต้องขอ รหัสเข้ากลุ่มเรียน จากอาจารย์ผู้สอน ก่อนเป็นอันดับแรก +++ รหัสเข้ากลุ่มเรียน (Group code) ของวิชาเรียน 2. เปิดหน้าจอของ edmodo โดยไปที่ http://www.edmodo.com 3. คลิกเลือก " I'm a student" 4. จะปรากฏหน้าจอ ให้กรอกข้อมูล 5. การกรอกข้อมูล ให้ดำเนินการดังนี้ +++Group code ให้กรอก รหัสเข้ากลุ่มเรียนที่ครูให้มา +++usename ให้กรอก รหัสนักศึกษา (ให้ใช้ รหัสนักศึกษา เป็นชื่อในการเข้าเรียนในครั้งต่อไป) +++password ให้ตั้งรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าเรียนครั้งต่อไป +++e-mail เป็นอีเมล์ของนักศึกษา จะกรอกภายหลังก็ได้ +++first name ให้กรอกชื่อของนักศึกษาเอง (ไม่ต้องใส่ นาย นางสาว) +++last name ให้กรอกนามสกุลของนักศึกษาเอง 6. กดปุ่ม "Sing up" ลิงค์เวปแสดงตัวอย่างการลงทะเบียนเรียน http://help.edmodo.com/student-sign-up/ การลงทะเบียนเข้าเรียน ( กรณีเคยสมัครเข้าเรียนในรายวิชาอื่น ๆ มาแล้ว )********************************** 1. คลิกเลือกเมนูรายการ " join " ซึ่งอยู่บริเวณคอลัมภ์ซ้ายมือ ของหน้าเวปไซด์ 2. กรอก Group code (โดยขอได้จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น) +++ รหัสเข้ากลุ่มเรียน (Group code) ของหมู่เรียนป.โท บริหารการศึกษา ม.บูรพา คือ 3jj5sz
kchuchart saeteaw's Badges

Edmodo Awarded - 5

 • Subdomain User

  Subdomain User

  Belong to your school's Edmodo subdomain

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Class Builder

  Class Builder

  Have at least 30 students join your groups

 • Verified Teacher

  Verified Teacher

  Verify your teacher account

 • Librarian

  Librarian

  Achieve 100 views of content you have shared on Edmodo